lunes, 2 de septiembre de 2013

Kolonoskopia

Kolonoskopia broma owo Egzamin endoskopowe, które umo?liwia obejrzenie b?ony ?luzowej flaki Grubego. W trakcie Metoda wolno i naby? wycinki AZ hacer procedura histopatologicznego natomiast skasowa? niektóre zmiany patologiczne jelita. Kolonoskopia broma zwykle wykonywana warunkach szpitalnych w, w przeznaczonym az do tego gabinecie zabiegowym. Mi?kki, inteligentny narz?dzie grubo?ci palca wskazuj?cego wprowadzany jest za po?rednictwem Odbyt az do jelita Grubego. Badanie wykonywane jest na Ogol w znieczuleniu do?ylnym. W JAKIM CELU WYKONUJE Sie KOLONOSKOPI?? Wskazania AZ hacer wykonania kolonoskopii: Egzamin profilaktyczne raka flaki Grubego, szczególnie Obok osób po 50 roku zycia i poprzednio Obok osób obci??onych wywiadem rodzinnym (rak przewodu pokarmowego); presumpcja polipów flaki Grubego wzgl?dnie dogl?danie po wcze?niejszym zabiegu polipektomii; zaburzenia w oddawania stolca - biegunki i / lub zaparcia, stolce o?ówkowate, czu?o?? nieskutecznego parcia na stolec; krwawienia z odbytu, nim badz po niektórych zabiegach chirurgicznych; przypuszczenie zmian zapalnych flaki Grubego. ocena anemii. Jakie NALE?Y Sie PRZYGOTOWANIE przed KOLONOSKOPI?? Przed badaniem Jelito grube musi egzystowa? detalicznie oczyszczone ze stolca. Przygotowanie polega na spo?ywaniu specjalnych preparatów rozpuszczalnych w wodzie oczyszczaj?cych Jelito (np. Fortrans), diecie p?ynnej, za?ywaniu Lekow przeczyszczaj?cych un wykonywaniu doodbytniczych wlewów oczyszczaj?cych Jelito Zanim badaniem. Szczegó?owych instrukcji dotycz?cych sposobu przygotowania az do Sposob Udziela Medyk na przestrzeni wizyty w Poradni Chirurgicznej, dok?adne wytyczne dost?pne ?? iw za??czniku XXXXXXXXXXX. Brak dok?adnego przygotowania flaki uniemo?liwia Wykonanie Post?powanie tudzie? W niektórych przypadkach zagra?a bezpiecze?stwu chorego W toku badania, WIEC wymaga prze?o?enia terminu kolonoskopii. Dlatego w razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci dotycz?cych sposobu przygotowania jelita Prosimy o dotyk z lekarzem. Podczas przygotowania gros Lekow przypuszczalnie egzystowa? za?ywana dotychczas GDY. Nale?y niemniej jednak o?wiadczy? lekarza o za?ywanych leikaj, przede wszystkim gdyby broma owo Acenokumarol, Sintrom, Aspiryna, Witamina E, niesterydowe ?rodki przeciwzapalne wzgl?dnie insulina. W niektórych przypadkach b?dzie wymagane czasowe odstawienie Leku lub zast?pienie go innym.http :/ / kolonoskopia24.plKolonoskopi? wykonuje músicos zwykle po podaniu do?ylnych ?rodków uspokajaj?cych ZAS przeciwbólowych, Prosimy WIEC o istnienie osoby towarzysz?cej blisko wypisie ze Szpitala. Leki podawane w czasie kolonoskopii Moga upo?ledza? odruchy chorego, co uniemo?liwia dyrygowanie pojazdów w bezpo?rednim okresie po badaniu. CZEGO Mozna Sie SPODZIEWA? PODCZAS KOLONOSKOPII? W trakcie procedura Jelito pompowane powietrzem broma. Zwykle ankieta broma poprawnie tolerowane za Sprawa pacjentów, Moga stanowi? odczuwane parcie, wzd?cia, Kolke w czasie wykonywania badania. Lekarz poda ci do?ylnie leki uspokajaj?ce które pozwol? Ci lepiej anulowa? badanie. Badanie broma wykonywane w pozycji na wznak badz na Boku. Podczas wprowadzania i wyjmowania instrumentu ?luzówka jelita broma od pocz?tku hacer Konca ogl?dana z wykorzystaniem lekarza. Badanie Trwa 10 AZ hacer 60 minut. W rzadkich przypadkach Lekarz nie przypuszczalnie wykaza? ca?ego flaki i zaleca nie wcze?niej Egzamin Dodatkowe - wlew kontrastowy jelita Grubego wzgl?dnie CT. Ryc.1. ?ylaki odbytu. Ryc.2. Guz odbytnicy. Ryc.3. Uchy?ki esicy Ryc.4. Polip poprzecznicy Ryc.5. Zastawka Bauhina - niezak?ócony obraz Post?powanie W PRZYPADKU GDY KOLONOSKOPIA WYKA?E PATOLOGI?. Je?eli Medyk w toku Sposob zauwa?a podejrzan? zmian?, BYC Moze doprowadzi? hacer realizacji biopsj? któr? przesy?a hacer podej?cie histpatologicznego. Znajdowane polipy z Reguly usuwa si? w Calosci podczas procedura. Wi?kszo?? polipów ma Istota ?agodny, mimo a okre?lane broma de nie wcze?niej po badaniu mikroskopowym. Polipy usuwa músicos u?ywaj?c koagulacji natomiast specjalnej Petli. Je?eli polipów broma krocie czy Tez Maja uno du?e rozmiary, w celu ich usuni?cia przypuszczalnie egzystowa? potrzebne ANAFORA badania. Usuwanie polipów broma wa?nym elementem zapobiegania rakowi jelita Grubego. Miejsca krwawienia w ci?gu Post?powanie Moga zosta? zaopatrzone w ci?gu Pomoca ostrzykni?cia specjalnymi preparatami obliteruj?cymi badz skoagulowane. Post?powanie PO KOLONOSKOPII Wynik strategia po wykonanej kolonoskopii przekazuje pacjentowi Lekarz. Bezpo?rednio po badaniu tak bywa odczuwane ?? wzd?cia un Kurcze brzucha powodowane dzi?ki atmosfera wprowadzone hacer jelita. Uczucie a mija zazwyczaj po oddaniu Wiatrów. Po badaniu broma dozwolone od?ywia? músicos natomiast powróci? AZ hacer normalnej aktywno?ci ?yciowej tego samego dnia. Je?eli s?abowity otrzyma? ?rodki uspokajaj?ce, a pozostaje poni?ej obserwacj? dzi?ki 1-2 godziny po badaniu. Nie trzeba BIEC samochodu badz innych pojazdów w dniu badania, skoro podane ?rodki uspokajaj?ce Moga upo?ledza? odruchy oraz percepcja rzeczywisto?ci. Prosimy wskutek tego o ?ycie osoby towarzysz?cej, która pomo?e w powrocie do domu choremu po wypisie ze Szpitala. Pacjent otrzymuje Karte informacyjn? Spo?em spo?ród zaleceniami ZAS recepty w razie konieczno?ci za?ywania Lekow. Je?eli podczas procedura pobrano towar AZ hacer Metoda histopatologicznego nale?y zg?osi? si? po 2-3 tygodniach hacer Poradni Chirurgicznej celem odebrania wyników oraz negocjacje dalszego post?powania. Jakie ?? POWIK?ANIA BADANIA? Kolonoskopia broma bezpiecznym badaniem w r?kach do?wiadczonego endoskopisty. Haga okazjonalnie wyst?puj?cych komplikacji nale?? krwawienie spo?ród miejsca biopsji albo polipektomii natomiast dziurkowanie (przedziurawienie) jelita. Perforacja Moze postulowa? zabiegu operacyjnego. Krwawienia z odbytu po Moga BYC w u?yciu hacer kilku dni po badaniu oraz tak nie bywa stanowi? istotnego problemu klinicznego. Transfuzje krwi po badaniu kolonoskopowym nale?? AZ hacer rzadko?ci. Rzadko wyst?puj? i objawy uboczne po podaniu Lekow uspokajaj?cych. Równie? w miejscu wk?ucia AZ hacer ?y?y Moze stan?? bolesne zgrubienie. Haga z?agodzenia dolegliwo?ci stosuje músicos wówczas Ciep?y, d?d?ysty opatrunek na punkt wk?ucia. Nale?y skontaktowa? si? z lekarzem w przypadku jak wyst?pi: Utrzymuj?cy músicos tudzie? narastajcy smutek brzucha Gor?czka hacer góry 38o C; Dreszcze; Krwawienie spo?ród odbytu w ilo?ci wi?cej Niz Pó? szklanki; Nudno?ci czy Tez wymioty; Nasilaj?cy músicos nieobecno?? apetytu; Przewlek?y kaszel lub nieobecno?? tchu. Celem przedstawionych informacji nie jest zast?pienie negocjacje pacjenta spo?ród chirurgiem na mysl planowanej kolonoskopii. W przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci co hacen metody kolonoskopii, alternatywnych sposobów post?powania, ewentualnie Tez odno?nie do?wiadczenia personelu wykonuj?cego badanie, Prosimy o towarzyski dotyk spo?ród lekarzem w Szpitalu.

bezig?owa, ig?owa, mezoterapia, mikroig?owa

"Uncategorized"

Geodeta

Rektoskopia

Przygotowanie do kolonoskopii

abboutseooooooo.wordpress.com

abboutseooooo.wordpress.com

abboutseoooo.wordpress.com

abboutseooo.wordpress.com

abboutseoo.wordpress.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario