lunes, 2 de septiembre de 2013

KolonoskopiaAugust 25

Kolonoskopia broma a ankieta endoskopowe, które umo?liwia obejrzenie b?ony ?luzowej jelita Grubego. W trakcie podej?cie broma dozwolone tak?e zaczerpn?? wycinki hacer badania histopatologicznego natomiast skre?li? niektóre zmiany patologiczne jelita. Kolonoskopia broma zazwyczaj wykonywana warunkach szpitalnych w, w przeznaczonym do tego gabinecie zabiegowym. Mi?kki, zmy?lny przyrz?d grubo?ci palca wskazuj?cego wprowadzany jest za Sprawa Odbyt az do jelita Grubego. Badanie wykonywane jest w wi?kszo?ci wypadków w znieczuleniu do?ylnym. W JAKIM CELU WYKONUJE Sie KOLONOSKOPI?? Wskazania do wykonania kolonoskopii: test profilaktyczne raka jelita Grubego, zw?aszcza przy osób po 50 roku zycia tudzie? przedtem Obok osób obci??onych wywiadem rodzinnym (rak przewodu pokarmowego); hipoteza polipów flaki Grubego czy Tez Kontrola po wcze?niejszym zabiegu polipektomii; zaburzenia w oddawania stolca - biegunki i / lub zaparcia, stolce o?ówkowate, mi?o?? nieskutecznego parcia na stolec; krwawienia spo?ród odbytu, przedtem wzgl?dnie po niektórych zabiegach chirurgicznych; hipoteza zmian zapalnych jelita Grubego. Diagnostyka anemii. Jakie NALE?Y Sie PRZYGOTOWANIE przed KOLONOSKOPI?? Przed badaniem Jelito grube musi znajdowa? músicos szczegó?owo oczyszczone ze stolca. Przygotowanie polega na spo?ywaniu specjalnych preparatów rozpuszczalnych w wodzie oczyszczaj?cych Jelito (np. Fortrans), diecie p?ynnej, za?ywaniu Lekow przeczyszczaj?cych natomiast wykonywaniu doodbytniczych wlewów oczyszczaj?cych Jelito nim badaniem. Szczegó?owych instrukcji dotycz?cych sposobu przygotowania az do Sposob Udziela Doktór w czasie wizyty w Poradni Chirurgicznej, dok?adne wytyczne dost?pne ?? iw za??czniku XXXXXXXXXXX. Brak dok?adnego przygotowania jelita uniemo?liwia Wykonanie podej?cie iw niektórych przypadkach zagra?a bezpiecze?stwu chorego w ci?gu badania, tym samym wymaga prze?o?enia terminu kolonoskopii. Dlatego w razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci dotycz?cych sposobu przygotowania jelita Prosimy o czucie z lekarzem. Podczas przygotowania wi?ksza Cz??? Lekow przypuszczalnie stanowi? za?ywana dotychczas GDY. Nale?y Choc zapowiedzie? lekarza o za?ywanych leikaj, zw?aszcza je?liby broma a Acenokumarol, Sintrom, Aspiryna, Witamina E, niesterydowe ?rodki przeciwzapalne ewentualnie insulina. W niektórych przypadkach b?dzie wymagane czasowe odstawienie Leku badz zast?pienie go innym.czytaj wi?cejKolonoskopi? wykonuje músicos zazwyczaj po podaniu do?ylnych ?rodków uspokajaj?cych natomiast przeciwbólowych, Prosimy w Takim razie o bytowanie osoby towarzysz?cej przy wypisie ze Szpitala. Leki podawane w czasie kolonoskopii Moga upo?ledza? odruchy chorego, co uniemo?liwia prowadzenie pojazdów w bezpo?rednim okresie po badaniu. CZEGO Mozna Sie SPODZIEWA? PODCZAS KOLONOSKOPII? W trakcie Post?powanie Jelito pompowane powietrzem broma. Zwykle ankieta broma akuratnie tolerowane za po?rednictwem pacjentów, Moga istnie? odczuwane parcie, wzd?cia, Kolke na przestrzeni wykonywania badania. Lekarz poda ci do?ylnie leki uspokajaj?ce które pozwol? Ci lepiej znie?? badanie. Badanie broma wykonywane w pozycji na wznak albo na Boku. Podczas wprowadzania un wyjmowania instrumentu ?luzówka flaki broma ca?kowicie ogl?dana za Pomoca lekarza. Badanie Trwa 10 AZ hacer 60 minut. W rzadkich przypadkach Medyk nie byc Moze uwidoczni? ca?ego flaki oraz zaleca nie pr?dzej ankieta Dodatkowe - wlew kontrastowy jelita Grubego albo CT. Ryc.1. ?ylaki odbytu. Ryc.2. Guz odbytnicy. Ryc.3. Uchy?ki esicy Ryc.4. Polip poprzecznicy Ryc.5. Zastawka Bauhina - niezatarty obraz Post?powanie W PRZYPADKU GDY KOLONOSKOPIA WYKA?E PATOLOGI?. Je?eli Doktór w ci?gu modus zauwa?a podejrzan? zmian?, Moze wykona? biopsj? któr? przesy?a hacer podej?cie histpatologicznego. Znajdowane polipy na Ogol usuwa si? w w Calosci ci?gu Metoda. Wi?kszo?? polipów ma charakter ?agodny, pomimo tego okre?lane broma de nie pr?dzej po badaniu mikroskopowym. Polipy usuwa músicos u?ywaj?c koagulacji i specjalnej Petli. Je?eli polipów broma moc albo Maja uno du?e rozmiary, w celu ich usuni?cia Moze istnie? potrzebne ANAFORA badania. Usuwanie polipów broma wa?nym elementem zapobiegania rakowi jelita Grubego. Miejsca krwawienia w ci?gu strategia Moga zosta? zaopatrzone w ci?gu Pomoca ostrzykni?cia specjalnymi preparatami obliteruj?cymi wzgl?dnie skoagulowane. Post?powanie PO KOLONOSKOPII Wynik procedura po wykonanej kolonoskopii przekazuje pacjentowi Lekarz. Bezpo?rednio po badaniu na Ogol odczuwane ?? wzd?cia oraz Kurcze brzucha powodowane dzi?ki atmosfera wprowadzone AZ hacer jelita. Uczucie a mija przewa?nie po oddaniu Wiatrów. Po badaniu wolno ?ywi? músicos tudzie? ponowi? músicos AZ hacer normalnej aktywno?ci ?yciowej tego samego dnia. Je?eli blady otrzyma? ?rodki uspokajaj?ce, owo pozostaje pod spodem obserwacj? z wykorzystaniem 1-2 godziny po badaniu. Nie trzeba przemyka? samochodu czy Tez innych pojazdów w dniu badania, bo podane ?rodki uspokajaj?ce Moga upo?ledza? odruchy oraz postrzeganie rzeczywisto?ci. Prosimy dlatego o bytowanie osoby towarzysz?cej, która pomo?e w powrocie az do domu choremu po wypisie ze Szpitala. Pacjent otrzymuje Karte informacyjn? jak jeden MAZ spo?ród zaleceniami natomiast recepty w razie konieczno?ci za?ywania Lekow. Je?eli na przestrzeni Sposob pobrano material en badania histopatologicznego trzeba zg?osi? si? po 2-3 tygodniach az hacer Poradni Chirurgicznej celem odebrania wyników un negocjacje dalszego post?powania. Jakie ?? POWIK?ANIA BADANIA? Kolonoskopia broma bezpiecznym badaniem w r?kach do?wiadczonego endoskopisty. Haga niecz?sto wyst?puj?cych komplikacji nale?? krwawienie spo?ród miejsca biopsji badz polipektomii natomiast perforacja (przedziurawienie) jelita. Perforacja przypadkiem postulowa? zabiegu operacyjnego. Krwawienia spo?ród odbytu po Moga BYC w u?yciu az do kilku dni po badaniu un zazwyczaj nie stanowi? istotnego problemu klinicznego. Transfuzje krwi po badaniu kolonoskopowym nale?? hacer rzadko?ci. Rzadko wyst?puj? tak?e objawy uboczne po podaniu Lekow uspokajaj?cych. Równie? w miejscu wk?ucia hacer ?y?y Moze wsta? bolesne zgrubienie. Haga z?agodzenia dolegliwo?ci stosuje si? nie pr?dzej Ciep?y, d?d?ysty Bandaz na lokalizacja wk?ucia. Nale?y skontaktowa? spo?ród lekarzem si? jak w przypadku wyst?pi: Utrzymuj?cy músicos tudzie? narastajcy ból brzucha Gor?czka w Gore 38o C; Dreszcze; Krwawienie z odbytu w ilo?ci wi?cej Niz Pó? szklanki; Nudno?ci ewentualnie wymioty; Nasilaj?cy músicos nieobecno?? apetytu; Przewlek?y kaszel czy Tez absencja tchu. Celem przedstawionych informacji nie jest zamienianie Rozmowy pacjenta spo?ród chirurgiem na idea planowanej kolonoskopii. W przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci co hacen metody kolonoskopii, alternatywnych sposobów post?powania, czy Tez podobnie odno?nie do?wiadczenia personelu wykonuj?cego badanie, Prosimy o towarzyski czucie z lekarzem w Szpitalu.

bezig?owa, ig?owa, mezoterapia, mikroig?owa

"Uncategorized"

Geodeta

Kolonoskopia

Rektoskopia

Przygotowanie do kolonoskopii

abboutseooooooo.wordpress.com

abboutseooooo.wordpress.com

abboutseoooo.wordpress.com

abboutseooo.wordpress.com

abboutseoo.wordpress.com

Geodeta

«Szambo szczelne

abboutseoo.wordpress.com »

No hay comentarios:

Publicar un comentario