lunes, 2 de septiembre de 2013

Przygotowanie hacer kolonoskopiiAugust 26

Kolonoskopia broma owo prueba endoskopowe, które umo?liwia obejrzenie b?ony ?luzowej flaki Grubego. W trakcie Sposob Mozna i zaczerpn?? wycinki AZ hacer Metoda histopatologicznego un anulowa? niektóre zmiany patologiczne jelita. Kolonoskopia broma przewa?nie wykonywana warunkach szpitalnych w, w przeznaczonym az do tego gabinecie zabiegowym. Mi?kki, zdatny przyrz?d grubo?ci palca wskazuj?cego wprowadzany jest za po?rednictwem Odbyt hacer jelita Grubego. Badanie wykonywane broma zazwyczaj w znieczuleniu do?ylnym. W JAKIM CELU WYKONUJE Sie KOLONOSKOPI?? Wskazania AZ hacer wykonania kolonoskopii: badanie profilaktyczne raka jelita Grubego, przede wszystkim Tuz przy osób po 50 roku zycia un juz Tuz przy osób obci??onych wywiadem rodzinnym (rak przewodu pokarmowego); przypuszczenie polipów jelita Grubego ewentualnie Kontrola po wcze?niejszym zabiegu polipektomii; zaburzenia w oddawania stolca - biegunki i / lub zaparcia, stolce o?ówkowate, AFEKT nieskutecznego parcia na stolec; krwawienia spo?ród odbytu, Zanim Badz po niektórych zabiegach chirurgicznych; za?o?enie zmian zapalnych flaki Grubego. Diagnostyka anemii. Jakie NALE?Y Sie PRZYGOTOWANIE przed KOLONOSKOPI?? Przed badaniem Jelito grube musi egzystowa? gruntownie oczyszczone ze stolca. Przygotowanie polega na spo?ywaniu specjalnych preparatów rozpuszczalnych w wodzie oczyszczaj?cych Jelito (np. Fortrans), diecie p?ynnej, za?ywaniu Lekow przeczyszczaj?cych un wykonywaniu doodbytniczych wlewów oczyszczaj?cych Jelito poprzednio badaniem. Szczegó?owych instrukcji dotycz?cych sposobu przygotowania AZ hacer modus Udziela Medyk w ci?gu wizyty w Poradni Chirurgicznej, dok?adne wytyczne dost?pne ?? iw za??czniku XXXXXXXXXXX. Brak dok?adnego przygotowania flaki uniemo?liwia realizacja modus oraz w niektórych przypadkach zagra?a bezpiecze?stwu chorego w toku badania, ergo wymaga prze?o?enia terminu kolonoskopii. Dlatego w razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci dotycz?cych sposobu przygotowania flaki Prosimy o dotyk z lekarzem. Podczas przygotowania wi?ksza cz??? Lekow BYC Moze egzystowa? za?ywana podczas gdy dotychczas. Nale?y jakkolwiek zapowiedzie? lekarza o za?ywanych leikaj, przede wszystkim Jesli broma a Acenokumarol, Sintrom, Aspiryna, Witamina E, niesterydowe ?rodki przeciwzapalne ewentualnie insulina. W niektórych przypadkach b?dzie wymagane czasowe odstawienie Leku albo zast?pienie go innym.http :/ / kolonoskopia24.plKolonoskopi? wykonuje si? z Reguly po podaniu do?ylnych ?rodków uspokajaj?cych oraz przeciwbólowych, Prosimy tote? o bytowanie osoby towarzysz?cej Obok wypisie ze Szpitala. Leki podawane podczas kolonoskopii Moga upo?ledza? odruchy chorego, co uniemo?liwia prowadzenie pojazdów w bezpo?rednim okresie po badaniu. CZEGO Mozna Sie SPODZIEWA? PODCZAS KOLONOSKOPII? W trakcie Sposob Jelito pompowane powietrzem broma. Zwykle Egzamin broma odpowiednio tolerowane przy u?yciu pacjentów, Moga znajdowa? músicos odczuwane parcie, wzd?cia, Kolke w trakcie wykonywania badania. Lekarz poda ci do?ylnie leki uspokajaj?ce które pozwol? Ci lepiej anulowa? badanie. Badanie broma wykonywane w pozycji na wznak wzgl?dnie na Boku. Podczas wprowadzania i wyjmowania instrumentu b?ona ?luzowa jelita broma dok?adnie ogl?dana przy u?yciu lekarza. Badanie Trwa 10 AZ hacer 60 minut. W rzadkich przypadkach ?apiduch nie przypuszczalnie wy?wietli? ca?ego flaki un zaleca wówczas badanie Dodatkowe - wlew kontrastowy flaki Grubego lub CT. Ryc.1. ?ylaki odbytu. Ryc.2. Guz odbytnicy. Ryc.3. Uchy?ki esicy Ryc.4. Polip poprzecznicy Ryc.5. Zastawka Bauhina - prawid?owy obraz Post?powanie W PRZYPADKU GDY KOLONOSKOPIA WYKA?E PATOLOGI?. Je?eli ?apiduch w ci?gu strategia zauwa?a podejrzan? zmian?, przypuszczalnie uskuteczni? biopsj? któr? przesy?a hacer modus histpatologicznego. Znajdowane polipy zazwyczaj usuwa si? w w Calosci czasie strategia. Wi?kszo?? polipów ma charakter ?agodny, toz okre?lane broma owo nie wcze?niej po badaniu mikroskopowym. Polipy usuwa músicos u?ywaj?c koagulacji natomiast specjalnej Petli. Je?eli polipów broma masa czy Tez Maja uno du?e rozmiary, w celu ich usuni?cia Moze istnie? potrzebne ANAFORA badania. Usuwanie polipów broma wa?nym elementem zapobiegania rakowi flaki Grubego. Miejsca krwawienia w ci?gu podej?cie Moga zosta? zaopatrzone w ci?gu Pomoca ostrzykni?cia specjalnymi preparatami obliteruj?cymi ewentualnie skoagulowane. Post?powanie PO KOLONOSKOPII Wynik Post?powanie po wykonanej kolonoskopii przekazuje pacjentowi Lekarz. Bezpo?rednio po badaniu najcz??ciej odczuwane ?? wzd?cia i Kurcze brzucha powodowane przez atmosfera wprowadzone AZ hacer jelita. Uczucie owo mija przewa?nie po oddaniu Wiatrów. Po badaniu Mozna ?ywi? músicos natomiast ponowi? músicos AZ hacer normalnej aktywno?ci ?yciowej tego samego dnia. Je?eli mizerny otrzyma? ?rodki uspokajaj?ce, owo pozostaje poni?ej obserwacj? dzi?ki 1-2 godziny po badaniu. Nie nale?y prowadzi? samochodu albo innych pojazdów w dniu badania, poniewa? podane ?rodki uspokajaj?ce Moga upo?ledza? odruchy natomiast postrzeganie rzeczywisto?ci. Prosimy stad o bytowanie osoby towarzysz?cej, która pomo?e w powrocie az do domu choremu po wypisie ze Szpitala. Pacjent otrzymuje Karte informacyjn? jak jeden MAZ spo?ród zaleceniami i recepty w razie konieczno?ci za?ywania Lekow. Je?eli w ci?gu strategia pobrano MATERIAL AZ hacer Post?powanie histopatologicznego trzeba zameldowa? si? po 2-3 tygodniach hacer Poradni Chirurgicznej celem odebrania wyników ZAS pertraktacje dalszego post?powania. Jakie ?? POWIK?ANIA BADANIA? Kolonoskopia broma bezpiecznym badaniem w r?kach do?wiadczonego endoskopisty. Haga sporadycznie wyst?puj?cych komplikacji nale?? krwawienie spo?ród miejsca biopsji czy Tez polipektomii i dziurkowanie (przedziurawienie) jelita. Perforacja BYC Moze postulowa? zabiegu operacyjnego. Krwawienia z odbytu po Moga BYC w u?yciu hacer kilku dni po badaniu tudzie? przewa?nie nie stanowi? istotnego problemu klinicznego. Transfuzje krwi po badaniu kolonoskopowym nale?? AZ hacer rzadko?ci. Rzadko wyst?puj? oraz objawy uboczne po podaniu Lekow uspokajaj?cych. Równie? w miejscu wk?ucia AZ hacer ?y?y Moze powsta? bolesne zgrubienie. Haga z?agodzenia dolegliwo?ci stosuje si? nie wcze?niej Ciep?y, d?d?ysty ok?ad na lokalizacja wk?ucia. Nale?y skontaktowa? si? z lekarzem w przypadku gdy wyst?pi: Utrzymuj?cy si? un narastajcy op?akiwanie brzucha Gor?czka w Gore 38 º C; Dreszcze; Krwawienie spo?ród odbytu w ilo?ci wi?cej Niz Pó? szklanki; Nudno?ci albo wymioty; Nasilaj?cy músicos frenado apetytu; Przewlek?y kaszel ewentualnie nieobecno?? tchu. Celem przedstawionych informacji nie jest zast?pienie negocjacje pacjenta z chirurgiem na zagadnienie planowanej kolonoskopii. W przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci co hacen metody kolonoskopii, alternatywnych sposobów post?powania, lub podobnie odno?nie do?wiadczenia personelu wykonuj?cego badanie, Prosimy o bezpo?redni czucie z lekarzem w Szpitalu.

bezig?owa, ig?owa, mezoterapia, mikroig?owa

"Uncategorized"

Geodeta

Kolonoskopia

Rektoskopia

abboutseooooooo.wordpress.com

abboutseooooo.wordpress.com

abboutseoooo.wordpress.com

abboutseooo.wordpress.com

abboutseoo.wordpress.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario